Tajniki umowy gwarancji
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Jak rozwiązać umowę dzierżawy obwodu łowieckiego?Już dłużej nie wytrzymam z arogancją myśliwych z naszego koła łowieckiego. Zamiast współpracy i dbałości o odstrzał zwierzyny, myśliwi urządzają sobie podchody na moich polach i libacje. A stada jeleni i tabuny dzików tratują moją pszenicę i rzepak. Jak doprowadzić do rozwiązania koła łowieckiego – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Raciborza.

Tajniki umowy gwarancji

03.01.2021autor: Mikołaj Pomin

Kupiłeś sprzęt to gospodarstwa lub do domu, a on się psuje. Wydanie kilkudziesięciu czy kilkuset złotych można jeszcze jakoś przeboleć, ale co zrobić, gdy na gwarancji psuje się ciągnik czy inna samobieżna maszyna – i to w czasie żniw? Oto materiał Agrarlex.

Z artykułu dowiesz się

 • Co to jest gwarancja?
 • Jakie są warunki gwarancji w oświadczeniu?
 • Od kiedy biegną terminy naprawy gwarancyjnej?
 • Czy da się wymienić zepsuty sprzęt na nowy w gwarancji?
O gwarancji napisano już wiele, ale nigdy nie dość przypominać banalnej prawdy: CZYTAJ WARUNKI GWARANCYJNE!
Zwłaszcza, gdy kupujesz sprzęt za dziesiątki czy setki tysięcy złotych!

Co to jest gwarancja?

Zasady udzielania gwarancji i jej warunków określa Kodeks cywilny, art. 577 par 1. Sucha definicja brzmi:
„Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.” 
Co ciekawe, dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia gwarancyjnego w reklamie, z czego czasami korzystają sprzedawcy. 
Natomiast katalog obowiązków gwaranta nie jest w pełni zdefiniowany. Przepisy wymieniają przykładowo następujące z nich: 
 • zwrot zapłaconej ceny;
 • wymiana rzeczy;
 • jej naprawa; 
 • zapewnienie innych usług. 
Udzielenie gwarancji co do jakości rzeczy sprzedanej, w razie wątpliwości oznacza, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. 
O ile nie zastrzeżono czego innego, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. 

Warunki gwarancji w oświadczeniu

r e k l a m a
Warunki gwarancji zawarte są w oświadczeniu gwarancyjnym. Gwarant powinien sformułować je w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj informacji na to pozwala – w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Wprowadzając rzecz do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej – również w języku polskim. 

Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności:
 • nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce, 
 • czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, 
 • uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, 
 • stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
Uwaga: na żądanie nabywcy sprzedawca obowiązany jest wydać oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny). 
Zgodnie z art. 578 kodeksu cywilnego, jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. 

W razie awarii, nabywca powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. 
Jeśli więc zepsuł się np. stacjonarny mechanizm przenośnika do zboża w gospodarstwie, serwis przyjeżdża do jego naprawy. Za dojazd płaci gwarant.
Podobnie z maszyną samobieżną, która odmówiła posłuszeństwa. Jeśli jednak naprawa wymaga wstawienia maszyny na lawetę i dostarczenia jej do serwisu – w ramach gwarancji koszty pokrywa gwarant. Ale jeśli zepsuje się maszyna mobilna, np. piła łańcuchowa, wykaszarka – trzeba będzie się z nimi pofatygować samemu do serwisu. 

Terminy naprawy gwarancyjnej

Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego. Gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez nabywcę – uprawnionego z gwarancji. 
W momencie oddania maszyny do serwisu, czy załadowania na lawetę – odpowiedzialność za jej utratę lub uszkodzenie ponosi gwarant.
Pamiętaj więc, aby oddając sprzęt – żądać pokwitowania. Musi być na nim zapisane:
 • co jest oddawane,
 • dana oddania,
 • stan sprzętu, 
 • poziom paliwa w zbiorniku.
Warto wykonać zdjęcia oddawanego sprzętu; w ciągniku – stanu wskaźników w kabinie itp. Podobnie, po powrocie z serwisu stan sprzętu można sfotografować. 

Wymiana zepsutego sprzętu na nowy w gwarancji

Co, jeśli gwarant wymieni wadliwy sprzęt na nowy? W takim przypadku termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. 
Jeżeli gwarant wymienił zepsutą część – np. turbinę, , gwarancja od nowa biegnie dla części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

Jak należy postępować w przypadku nabycia maszyn czy pojazdów? 

Nabywcom kombajnów, ciągników, samochodów i innych pojazdów zaleca się wnikliwe zapoznanie się z warunkami gwarancji udzielanej przez gwaranta. W razie awarii sprzętu objętego gwarancją nabywca powinien:
 • zgłosić awarię niezwłocznie w ustalony sposób (zwykle – telefonicznie, choć zalecić należy zgłoszenie również pocztą elektroniczną),
 • koniecznie zażądać zapisania zgłoszenia, opisu usterki,
 • zażądać pisemnej kopii zgłoszenia, także wtedy, gdy serwis posiada system komputerowy, w którym odnotowuje wszystkie naprawy,
 • po dokonanej naprawie należy żądać dokumentu potwierdzającego jej dokonanie i zawierającego wyszczególnione czynności, wpisu w książce serwisowej, ale przede wszystkim natychmiast po odbiorze sprawdzić działanie sprzętu. W razie jakichkolwiek niesprawności – niezwłocznie je zgłaszać. 
Co, jeśli usterka nie została usunięta w czasie naprawy gwarancyjnej? W takich przypadkach należy stanowczo odmówić odbioru rzeczy i żądać skutecznej naprawy. Należy upomnieć się też o pisemne potwierdzenie, że po naprawie sprzęt nie jest sprawny. 

Adw. Mikołaj Pomin 
Z tematem gwarancji wiąże się też rękojmia – czytaj tutaj
Podstawa prawna: Kodeks cywilny


Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor Mikołaj Pomin

Mikołaj Pomin

Kancelaria Adwokacka Mikołaj Pomin

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Przepisy prawne

Prawo sąsiedzkie: drzewa i rowy przy granicy

W jakiej odległości od granicy działki gruntu sąsiada mogę posadzić drzewa lub wykopać rów? Prawem sąsiedzkim w Agrarlex interesuje się rolnik z Wielkopolski.

czytaj więcej
Reklamacja

Rękojmia: chroni Twoje prawa przy wadzie produktu cz. 1

Pytanie do Agrarlex: Zamówiłem wraz z montażem dwa zbiorniki stalowe do ziarna oraz system transportu pionowego. Niestety, przenośnik kubełkowy ciągle się psuje – elektronika działa niewłaściwe. Do tego już po tej zimie zauważyłem pierwsze wżery korozji na pancerzu zbiornika. Reklamować produkt na gwarancji, czy występować z rękojmi? Kazimierz P. z Kujawsko-Pomorskiego.

czytaj więcej
Reklamacja

Reklamacja materiału siewnego: zabezpiecz dowody

Na jesieni 2020 kupiłem materiał siewny pszenicy ozimej. Siew wykonałem w terminie, ale pomimo dobrej do wschodów pogody i opadów, zauważyłem kiepskie wschody, zwłaszcza na jednym, piętnastohektarowym polu. Wiem, że tam siewnik był zasypany na nowo ziarnem – może w tej partii nasiona były gorszej jakości? Zgłosiłem ten kłopot sprzedawcy i  dostarczył mi na to pole nową partię materiału siewnego. Wschody po przesianiu były dobre. Zaprocentowały dobre kontakty z handlowcem, ale zapaliła mi się przysłowiowa „czerwona lampka”. Redakcjo Agrarlex: co robić, by na przyszłość mieć argumenty do rozmowy ze sprzedawcą materiału siewnego? – pyta rolnik spod Gniezna, Wielkopolska.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.agrarlex.pl jest zabronione.