Dokumentacja cen transferowych: obowiązek dla grup producentów rolnych?
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Jak rozwiązać umowę dzierżawy obwodu łowieckiego?Już dłużej nie wytrzymam z arogancją myśliwych z naszego koła łowieckiego. Zamiast współpracy i dbałości o odstrzał zwierzyny, myśliwi urządzają sobie podchody na moich polach i libacje. A stada jeleni i tabuny dzików tratują moją pszenicę i rzepak. Jak doprowadzić do rozwiązania koła łowieckiego – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Raciborza.

Dokumentacja cen transferowych: obowiązek dla grup producentów rolnych?

20.01.2021autor: Roksana Wąsowska

Jeżeli rolnik-ojciec jest członkiem zarządu w jednej spółce, a jego syn pełni funkcję członka zarządu w drugim podmiocie, to mimo braku istnienia powiązań kapitałowych, transakcje realizowane pomiędzy tymi podmiotami będą objęte przepisami o cenach transferowych. Czytaj o tym w Agrarlex.

Z artykułu dowiesz się

 • Na co ma w rozliczeniach zważać rolnik, będący udziałowcem lub w kierownictwie spółek?
 • Co może być podmiotem powiązanym, podlegającym rozliczeniu cen transferowych?
 • Jakie są dodatkowe obowiązki związane z dokumentacją cen transferowych?
Prowadząc działalność rolniczą opodatkowaną podatkiem dochodowym należy pamiętać o kilku sprawach. Wśród transakcji realizowanych w ramach tejże działalności mogą wystąpić takie, które będą wiązały się z powstaniem obowiązku w zakresie cen transferowych, w tym przede wszystkim sporządzeniem dokumentacji podatkowej i uzasadnieniem rynkowego charakteru transakcji. Zwłaszcza tych, realizowanych z podmiotami powiązanymi.

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikowi aktualnych przepisów dotyczących cen transferowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań umożliwiających redukcję obowiązków dokumentacyjnych.

Ceny transferowe w nowej odsłonie od 1 stycznia 2019 r.

Ze względu na nowelizację przepisów podatkowych, od 1 stycznia 2019 r. o konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych decyduje wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wysokość, pomniejszona o VAT, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:
 • 10 mln zł – w przypadku transakcji towarowej / finansowej;
 • 2 mln zł – w przypadku transakcji usługowej / innej transakcji.
Transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym powinna być rozumiana jako zbiór transakcji, które charakteryzuje podobieństwo przedmiotu transakcji oraz inne główne parametry. W tym istotne funkcje pełnione przez strony umowy, angażowane aktywa, ponoszone ryzyka, a także sposób kalkulacji wynagrodzenia.

Dokumentacja cen transferowych

r e k l a m a
Omawiając temat cen transferowych należy również zaznaczyć, że obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych może powstać wyłącznie w przypadku realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi. 
Definicja „podmiotów powiązanych” została szczegółowo wyjaśniona w przepisach podatkowych. Zgodnie z jej brzmieniem powiązania pomiędzy podmiotami mogą mieć charakter:
 • osobowy – takie powiązania istnieją przykładowo w sytuacji, gdy osoba fizyczna pełni funkcję członka zarządu i rady nadzorczej w dwóch odrębnych podmiotach, bądź sprawuje funkcję w jednym z tych podmiotów przy jednoczesnym posiadaniu udziałów w wysokości co najmniej 25% w drugim podmiocie;
 • kapitałowy – powiązanie tego typu wystąpi między innymi, gdy jeden podmiot posiada 25% udziałów w kapitale drugiego podmiotu lub 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających tego drugiego podmiotu;
 • rodzinny – powiązanie występuje w przypadku małżeństwa lub pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia. Tym samym, przykładowo, jeżeli ojciec jest członkiem zarządu w jednym podmiocie, a syn pełni funkcję członka zarządu w drugim podmiocie, to mimo braku istnienia powiązań kapitałowych, transakcje realizowane pomiędzy tymi podmiotami będą objęte przepisami o cenach transferowych.

Przekroczenie progów dokumentacyjnych

Czy przekroczenie progów dokumentacyjnych automatycznie zobowiązuje podatnika do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?
Warto pamiętać, że przekroczenie progów dokumentacyjnych (odpowiednio 2 mln zł lub 10 mln zł) w transakcji z podmiotem powiązanym nie przesądza od razu o konieczności rozpoczęcia prac nad sporządzeniem dokumentacji podatkowej, które to wymagają od podatnika zgromadzenia wielu informacji finansowych oraz dokumentów dotyczących danej transakcji. 
W przypadku zawierania transakcji, których wartość przekracza ustalone progi, podatnik powinien w pierwszej kolejności rozważyć możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. W tym celu należy sprawdzić, czy spełniony został któryś z warunków wymienionych odpowiednio w art. 23z ustawy o PIT lub art. 11n ustawy o CIT.
Jednym z wyjątków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia z dokumentacji cen transferowych przewidzianych przez ustawodawcę, odpowiednio w art. 23z pkt 6 ustawy o PIT lub art. 11n pkt 7 ustawy o CIT, jest realizacja transakcji między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, a jej członkami, dotyczącej odpłatnego zbycia:
 • na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy;
 • przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w lit. a, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją.

Zamknięty katalog transakcji zwolnionych dla grupy producentów rolnych

Należy zauważyć, że możliwość zastosowania przez grupę producentów rolnych zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej została przez ustawodawcę ograniczona jedynie do sytuacji przewidzianych w powołanym przepisie. 
Niemniej jednak, pomiędzy grupą producentów rolnych a jej członkami mogą mieć miejsce również inne transakcje, w przypadku których pojawia się wątpliwość związana z możliwością zastosowania zwolnienia. Niepewność dotyczy szczególnie sytuacji, w których to członkowie grupy świadczą usługi na rzecz tejże grupy producentów rolnych.
Problematyczne mogą być przykładowo transakcje związane z wynajmowaniem magazynów znajdujących się w gospodarstwach członków grupy na rzecz grupy w celu przechowywania nawozów czy środków ochrony roślin. 
Wątpliwości mogą pojawić się również w przypadku wynajmowania przez grupę nieruchomości od jednego z jej członków, w celu dokonywania tam transakcji sprzedaży produktów (nieruchomość stanowiąca siedzibę grupy).  
Przytoczone przykłady transakcji, które na co dzień występują w praktyce gospodarczej, nie są niestety transakcjami zwolnionymi z obowiązków dokumentacyjnych w myśl art. 23z pkt 6 ustawy o PIT czy art. 11n pkt 7 ustawy o CIT, zatem ich dokonywanie może rodzić obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej po spełnieniu innych przesłanek, przede wszystkim przekroczeniu progów dokumentacyjnych.

Dodatkowe obowiązki związane z dokumentacją cen transferowych

Obowiązki podatnika w zakresie cen transferowych nie kończą się na sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Podatnik zobowiązany do przygotowania dokumentacji podatkowej musi także: 
 • sporządzić analizę cen transferowych (analizę porównawczą lub analizę zgodności), w celu wykazania rynkowego charakteru realizowanej transakcji;
 • złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych;
 • przekazać Krajowej Administracji Skarbowej informację o cenach transferowych (TP-R).

Konieczna jest szczegółowa analiza charakteru transakcji

Z uwagi na różnorodność transakcji realizowanych pomiędzy grupą producentów rolnych a jej członkami należy pamiętać, że każde zdarzenie gospodarcze wymaga indywidualnej weryfikacji. Zarówno pod kątem możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych, gdyż nieprawidłowe stosowanie omówionego katalogu transakcji zwolnionych może prowadzić do dotkliwych konsekwencji karno-skarbowych. 
Roksana Wąsowska
Tax Advisors Group
Podstawa prawna: 
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 


Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.

Fot. Pixabay
autor Roksana Wąsowska

Roksana Wąsowska

Roksana Wąsowska, Tax Advisors Group sp. z o.o.

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Rolnik w spółce

Usunięcie kiepskiego udziałowca ze spółki: dwa sposoby

Jesteśmy grupą producencką zorganizowaną w ramach spółki z o.o. Jeden z naszych udziałowców nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec spółki, więc chcielibyśmy się go pozbyć. Jakie są możliwości prawne? Oto porada w Agrarlex.

czytaj więcej
Rolnik w spółce

Rolnik udziałowcem w spółce: płacić KRUS czy ZUS?

Czy rolnik może być udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Co z opodatkowaniem dochodów i ubezpieczeniem zdrowotnym i emerytalnym? Agrarlex radzi.

czytaj więcej
Rolnik w spółce

Odpowiedzialność majątkowa w spółce

Mój mąż został członkiem zarządu w spółce z o.o. założonej przez naszą grupę producencką. Jak przedstawia się jego odpowiedzialność majątkowa? Czy nasze wspólne gospodarstwo lepiej zabezpieczyć  małżeńską wspólnością majątkową czy rozszerzoną wspólnością? – pyta redakcję Agrarlex z troską rolniczka z Wielkopolski.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.agrarlex.pl jest zabronione.