r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Rozwiązanie umowy dzierżawy>Spadkobiercy przejmują dzierżawę: komu płacić czynsz?

Spadkobiercy przejmują dzierżawę: komu płacić czynsz?

Zgodnie z prawem, śmierć osoby oddającej nieruchomość rolną w dzierżawę nie powoduje rozwiązania umowy. Mowa jest o sytuacji, w której umowa:
  • jest zawarta na czas oznaczony (np. 10 lat), 
  • bez możliwości jej wcześniejszego rozwiązania z przyczyn przewidzianych w umowie, 
  • posiada datę pewną oraz 
  • przedmiot dzierżawy został już wydany i jest we władaniu dzierżawcy. 
W tym stanie rzeczy spadkobiercy zmarłej wydzierżawiającej osoby nie mają podstaw prawnych do wypowiedzenia umowy. Sam zgon osoby wydzierżawiającej nie powoduje wygaśnięcia dzierżawy. 
Dzierżawa jako stosunek zobowiązaniowy wchodzi w skład spadku i wiąże spadkobierców. Innymi słowy, spadkobiercy wchodząc na miejsce zmarłego właściciela nabywają te same prawa i obowiązki z tytułu umowy dzierżawy, co osoba zmarła.

Kilku spadkobierców – komu płacić czynsz?

Problem może pojawić się, gdy jest kilku spadkobierców i nie wiadomo komu uiszczać czynsz dzierżawny. W tym celu warto wysłać pismo do znanych spadkobierców, aby w określonym terminie podali, kto jest uprawniony do spadku i ewentualnie przedłożyli kopię postanowienia sądu o dziedziczeniu lub odpowiednie zaświadczenie od notariusza. 
Jeżeli sprawa spadkowa jest w toku i nie ma pewności, komu należy się czynsz dzierżawny, to wówczas dzierżawca winien wystąpić do sądu o umożliwienie złożenia czynszu do depozytu sądowego.

Wojciech Lignowski
Radca prawny
Wielkopolska Izba Rolnicza
Podstawa prawna: Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r.
Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.